Fritstående plakatstandere

Aarhus Kommune planlægger plakatstandernes indhold for et halvt år ad gangen.

Ønsker du at markedsføre dit arrangement på de fritstående standere, der står placeret rundt i Aarhus eller på byens mange buslæskærme, så skal du rette henvendelse til AFA JCDecaux.

Aarhus Kommune har fortrinsret til brug af abribuserne. Gør Aarhus Kommune ikke brug af denne kanal kan kommunale samarbejdspartnere tildeles pladsen. Kommunale samarbejdspartnere er i denne sammenhæng defineret som begivenheder, institutioner eller initiativer, der afvikles i samarbejde med Aarhus Kommune eller på anden måde modtager kommunal støtte.

Der er mulighed for at optage pladsen en uge af gangen, undtagelsesvis to uger. I tilfælde af, at man ønsker to sammenhængende uger, skal man derfor prioritere dem, så man får den mest optimale uge, hvis det kun er muligt at have én uge. Det er muligt at lægge billet ind på flere perioder, fordelt over året

• Arrangementets/kampagnens titel
• Tidsrum for afvikling (husk ugenummer)
• Arrangør
• Målgruppe
• Hvordan abribusen tænkes brugt
• Hvilke øvrige kommunikationskanaler der vil blive anvendt
• En kort beskrivelse af hvordan kampagnen eller begivenheden, der reklameres for, understøtter prioriterede mål og politikker i Aarhus Kommune.

Abribuserne skal til enhver tid overholde de af AFA og Aarhus Kommune fastsatte retningslinjer.

Ønsker skal indsendes via indgangsportalen Brug Aarhus

En arbejdsgruppe forankret i Kultur og Borgerservice og Borgmesterens Afdeling fordeler to gange årligt pladsen på plakatstanderne.  Fordelingsgruppen kan til enhver tid med minimum seks ugers varsel trække et tilsagn om brug af abribuserne tilbage. Dette uden refundering af udgifter til produktion.

Fordelingsgruppen kan desuden ved ekstraordinære begivenheder, som udstedelse af Folketingsvalg, trække tilsagn om brug af abribuserne tilbage med tre ugers varsel. I disse tilfælde vil dokumenterede udgifter til lay out og produktion af abribuserne blive refunderet.